Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Jaarvergadering 2015-03-28

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermheer, beschermvrouw en gildeheer.

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag 28 Maart 2015 om 20.00 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Agenda

 1. Opening door de Hoofdman
 2. Presentielijst
 3. Notulen jaarvergadering 29 maart 2014. De notulen worden meegestuurd en tijdens de vergadering niet voorgelezen!
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Jaarverslag Deken Schrijver
 6. Verslagen Schiet, Meimaand,oud papier en Kaart commissies, het trom en vendelverslag zit in het jaarverslag
 7. Verslag kascontrole commissie door Jurgen Klerks en Hans Pelders
 8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Jurgen Klerks..
 9. Financieel verslag Deken Rentmeester
 10. Stemmen nieuwe gildebroeders. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het bestuur
 11. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Kapitein Gerard Smits, Oude deken Paul van de Wiel. Aftredend en niet herkiesbaar is Oude deken Wim Klerks. Het bestuur draagt Johan Klerx voor als nieuw bestuurslid. Voor alle drie de functies kunnen tegenkandidaten zich melden met een verklaring ondertekend door ten minste 5 gildebroeders, voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.
 12. Archivaris gezocht.
 13. Uitbreiding Spil/Apriller Schutz Feste
 14. Meisjes/Vrouwen bij de schuts, zie brief Leon.
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de Hoofdman