Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

2011-03-26 Jaarvergadering

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermvrouw en gildeheer

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag  26 Maart 2011 om  20.30 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen jaarvergadering 27 maart 2010. De notulen worden meegestuurd en tijdens de vergadering niet voorgelezen!

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag Deken Schrijver

6. Verslagen Schiet, Trom en Vendel, Meimaand en Kaart commissies

7. Verslag kascontrole commissie door Adri vd Wiel en Marijn Scheij

8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Marijn Scheij

9. Financieel verslag Deken Rentmeester

10. Woordje  Gildeheer

11. Stemmen nieuwe gildebroeder Dirk van Beurden

overige Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het bestuur

12. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn kapitein Gerard Smits en oude deken Wim Klerks. En aftredend en niet herkiesbaar is oude deken Jan Knippels het bestuur stelt Paul van de Wiel voor als jonge deken eventuele tegenkandidaten kunnen zich , melden, met een verklaring ondertekend door ten minste 5 gildenbroeders, voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.

13. Uitreiking oorkondes en speldjes aan Arjan vd Assem,Henk Bruurmijn,Frans Gerritsen,en Richard Roelofs

14. Rondvraag

15. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze jaarvergadering.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

?

2011-01-01 test 1

Test convocatie 1