Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2016-03-19 Jaarvergadering

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermheer, beschermvrouw en gildeheer.

 

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden

op Zaterdag 19 Maart 2016 om 20.00 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Wij verzoeken jullie om allemaal aanwezig te zijn. Voor zowel het nieuwe reglement als de

verkiezing van de nieuwe hoofdman moet 2/3 van de leden aanwezig zijn.

 

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen jaarvergadering 28 maart 2015. De notulen worden meegestuurd en tijdens de

vergadering niet voorgelezen!

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag Deken Schrijver

6. Verslagen Schiet, Meimaand, oud papier en Kaart commissies, het trom en vendelverslag zit

in het jaarverslag

7. Verslag kascontrole commissie door Hans Pelders en Jan Geelen.

8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Hans Pelders.

9. Financieel verslag Deken Rentmeester

10. Stemmen aanpassing reglement t.b.v. vrouwen bij het gilde. Het nieuwe reglement is te

vinden op onze website.

11. Stemmen nieuwe gildebroeders. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering

worden aangemeld bij het bestuur

12. Verkiezing Hoofdman

Onze hoofdman Leon Klerks is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt

Paul van de Wiel voor als hoofdman. Tegenkandidaten kunnen zich melden voor aanvang

van de vergadering met een verklaring ondertekend door 5 gildebroeders.

13. Verkiezing Deken (optioneel)

Bij een succesvolle verkiezing van Paul van de Wiel als hoofdman ontstaat er een vacature

in het bestuur. Het bestuur draagt Alexander Smits voor om deze vacature in te vullen.

Tegenkandidaten kunnen zich melden voor aanvang van de vergadering met een verklaring

ondertekend door 5 gildebroeders. Ook al is deze verkiezing optioneel, aanmelden dient

voor aanvang van de vergadering te geschieden.

14. Archivaris gezocht.

15. Uitbreiding Spil

16. Rondvraag

17. Sluiting door de Hoofdman